FUCUDA JC100A

תכונות ונתונים טכניים

 • אנך לייזר, למעלה/למטה
 • קרן אנכית – 100 מ׳ למעלה
 • אנך לייזר, למעלה/למטה
 • פילוס אוטומטי ע״י מנועי סרבו
 • שליטה מהמכשיר או מהשלט
 • קרן אנכית – 100 מ׳
 • קרן אנכית – 100 מ׳ למעלה
 • פילוס אוטומטי בטווח °2.5 -/+
 • דיוק – 1מ״מ ל- 100 מטר למעלה
 • טווח עבודה – 100 מטר למעלה
 • טווח עבודה – 10 מטר למטה

שימושים

קישור לאתר היצרן

קישורים

ברושור המוצר

הוראות שימוש